การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 159
เลขที่หนังสือ: 
กค0421.4/ว 214 ลว 19/06/2555
ลงวันที่: 
02 ก.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top