การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง

เลขที่กองคลัง: 
ว 128
เลขที่หนังสือ: 
กค0421.4/ว 171 ลว 4/05/2555
ลงวันที่: 
28 พ.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top