การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2555 ในงาน/โครงการ ฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เลขที่กองคลัง: 
ว 039
เลขที่หนังสือ: 
กค(กวพอ)0421.3/ว 39 ลว 6/02/2555
ลงวันที่: 
27 ก.พ. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top