การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

เลขที่กองคลัง: 
ว 033
เลขที่หนังสือ: 
กค(กวพอ)0421.3/ว 38 ลว 3/02/2555
ลงวันที่: 
20 ก.พ. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top