การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ในงาน/โครงการฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เลขที่กองคลัง: 
ว 030
เลขที่หนังสือ: 
กค(กวพอ)0421.3/ว 34ลว 2/02/2554
ลงวันที่: 
16 ก.พ. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top