แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดระยะค้ำประกันในหนังสือค้ำประกันสัญญา

ตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้มีหนังสือที่ กค.กวพ.0421.3/ว.50 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อแจ้งแก้ไขแบบหนังสือค้ำประกัน และแนววิธีปฏิบัติให้ส่วนราชการ ถือปฏิบัติ นั้น
ขอแจ้งย้ำว่าอย่าลืมสองข้อดังนี้
1. ในส่วนของหนังสือค้ำประกันสัญญา ข้อ 2 ซึ่งตามแบบฯ กำหนดผลบังคับใช้หนังสือค้ำประกัน ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง/ซื้อขาย จนถึงวันที่.... (วันที่แล้วเสร็จ)... นั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อย่าลืมกำหนดวันโดยคำนวณจากวันส่งมอบตามสัญญา + ระยะเวลาค้ำประกันตามสัญญา +15 วัน(เป็นระยะเวลาส่วนที่กำหนดให้ส่วนราชการ คืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย )
2. เพิ่มเติมข้อความ "หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้ำประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องนำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่กวพ.จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวาางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา"

ด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของท่านเอง
"ที่มา"
http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/7114bf004747532c958a9f8d95...

Go to top