แจ้งข่าวด่วน การชำระเงินคืนเงิน Undo

แจ้งข่าวด่วน การชำระเงินคืนเงิน Undo จะต้องชำระภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 ภานในเวลา8.30 - 15.30 น.
กรณีไม่มาชำระตามกำหนดกรมบัญชีกลางถือว่าท่านสละสิทธิ Undo สงสัยติดต่อกองคลัง โทร. 053943140 คุณสุภิญญา

Go to top