ขอความร่วมมือปิดอากรแสตมป์

กรมสรรพากรขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้ค้าปิดอากรแสตมป์ก่อนลงนามในสัญญา

ไฟล์องค์ความรู้: 
Go to top