เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์การจ่าย 1.ค่าตอบแทนกก.กำหนดราคากลาง และ คณะกรรมการกำหนดTOR (กรณีauction)
2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

Go to top