เลื่อนกำหนดวันจำหน่ายเอกสารการประกวดราคา, กำหนดการชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา, กำหนดการประมุลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Go to top