งานการเงิน

งานการเงิน เป็นหน่วยงานสังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

หน้าที่หลักของงานการเงิน

งานบัญชีทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล มุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงานด้านบัญชี การตรวจสอบ และการรายงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนให้บริการคำปรึกษา แนะนำแก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานคลังที่ดีและมีประสิทธิภาพ

งานต่างๆ ของงานการเงิน

งานการเงินดำเนินการดังนี้

 • 1. การรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท อันประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้ ผลประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน เงินบริจาค เงินรับฝาก เงินรายได้อื่น ๆ จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก บริษัท ห้าง ร้าน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป พร้อมทั้งตรวจนับเงินสด เช็คสั่งจ่าย ตั๋วแลกเงิน ว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกับหนังสือนำส่งหรือตามใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐานของการรับเงิน รวมทั้งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เสนอให้ผู้บริหารทราบทุกวัน ตลอดจนการรับเงิน ในกิจกรรมเฉพาะกิจเป็นครั้ง เช่น งานตักบาตรเทโวฯ งานกฐินของมหาวิทยาลัย งานรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น


 • 2. การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี การเบิกจ่ายคืนเงินรายได้ การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา เงินรับฝาก เงินอุดหนุนการวิจัย เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการดูแล ตรวจสอบความถูกต้องในสาระสำคัญของเอกสารการเบิกจ่าย (ใบตั้งหนี้) ถูกต้องตามปีงบประมาณ กองทุนหน่วยงาน แผนงาน และหมวดรายจ่าย หนังสืออนุมัติการเบิกจ่าย หลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินจำนวนเงิน ว่าถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติจัดทำเช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป


 • 3. หน่วยงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเสนอความเห็นในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติโอนเงินรายได้ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินรายได้ การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตาม ประกาศ/ข้อบังคับ/กฎหมาย/ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนออธิการบดีอนุมัติหรือสั่งการ เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ ตลอดจนดำเนินการติดตาม หรือทวงถามเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อสั่งการ


 • 4. การยืมเงินทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย การส่งใช้คืนเงินยืมทดรองราชการ การจัดเก็บสัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย การตรวจสอบ และยืนยันยอดค้างชำระ ของทุกส่วนงานเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 • 5. งานพิเศษและการบริการอื่น
  5.1 การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นรองเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รวบรวมข้อราชการ เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมพิจารณา จัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะทำงาน ดำเนินการตามมติที่ประชุมได้แก่การนำเสนออธิการบดีลงนามในประกาศ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ แจ้งมติที่ประชุมเพื่อให้ส่วนงานในสังกัดดำเนินการ ตลอดจนการบันทึกรายงานการประชุม
  5.2 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (กบม.) มีหน้าที่รวบรวมข้อราชการ เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม เพื่อพิจารณา ดำเนินการตามมติที่ประชุมได้แก่การ นำเสนออธิการบดีลงนามในประกาศ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ แจ้งมติที่ประชุมเพื่อให้ส่วนงานในสังกัดดำเนินการ ตลอดจนการบันทึกรายงานการประชุม
  5.3 ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกหรือรับเงินรายได้ และการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  หัวหน้างานการเงิน  นาย จำลอง สุขจ้อย

  นักการเงินและบัญชี

  ภารกิจ: ดูแลความรับผิดชอบ มอบหมายความรับผิดชอบภายในงานการเงิน

  รายชื่อบุคลากรงานการเงิน

  ดูรายชื่อบุคลากรงานการเงิน

Go to top