แจ้งหลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2559

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 224
เลขที่หนังสือ: 
ศธ 0509(7)/ว 112 ลว 1/08/2560
ลงวันที่: 
17 ส.ค. 2017
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top