จ้างเหมาบุคคลภายนอกก าจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว บริเวณเตาเผาคณะแพทย์ฯ

เลขที่โครงการ EGP: 
60085187819
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: 
แนบไฟล์ประกาศราคากลาง: 
Go to top