ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ EGP: 
60097208594
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: 
Go to top