ตัวอย่างรายงานผลคณะกรรมการbiddingประกอบรายงานในระบบe-GP

ตัวอย่างนี้ประกอบด้วย
1. รายงานผลคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้าง(มีรายเดียว)
2.รายงานผลคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้าง(มีหลายราย)
3. รายงานผลคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อจัดจ้าง(มีรายเดียว)
4.รายงานผลคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อจัดจ้่าง(มีหลายราย)
เป็นตัวอย่างที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกรณีประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ในระบบ e-GP ซึ่งไม่ครอบคลุมรายงานคำชี้แจงของคณะกรรมการฯ ว่าในระหว่างดำเนินการเป็นอย่างไร และคณะกรรมการดำเนินการอย่างไรบ้าง

ไฟล์: 
Go to top