ตัวอย่างการทำรายงานเรื่องราคากลาง

ประกอบด้วย
1. รายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการ(ทั้งงานก่อสร้างและจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป)
2. คำสั่ง
3. รายงานผลคณะกรรมการ
4. ตารางแสดงวงเงิน

ไฟล์: 
Go to top