คำสั่งมอบอำนาจพัสดุุ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)

มอบอำนาจตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างให้ผู้่อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ไฟล์: 
Go to top