ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานบอร์ดอิเลคทรอนิก ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top