แนวปฏิบัติการในปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กรณีกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี

ไฟล์องค์ความรู้: 
Go to top