ประชาสัมพันธ์การปรับเมนูเผยแพร่ข้อมูลจัดซืือจัดจ้าง

เพื่อให้การประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
กองคลังจึงได้ทำการปรับเมนูการประกาศเผยแพร่ข้อมูล ให้ตรงกับที่พรบ.ฯกำหนด
ในส่วนของการประกาศผลผู้ชนะ ได้ทำการปรับเป็นหัวข้อเดียว ชื่อเมนู "การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก"
โดยท่านสามารถประกาศผลได้
ทั้งประกาศเชิญชวนทั่วไป คัดเลือก และเฉพาะเจาะจง รวมทั้งงานจ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานนะคะ

ไฟล์: 
Go to top