มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงชุมสายคณะวิทยาศาสตร์ ขนาด 600 เลขหมาย ครั้งที่ 1 ( แก้ไขรายละเอียดเฉพาะข้อ 4.2.1.12)

Go to top