ร่างประกาศ+ร่างเอกสารประกวดราคา+ขอบเขตของงาน TOR งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top