แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดีและการมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ไฟล์: 
Go to top