มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างจดพักขยะของส่วนงานต่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top