วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโยโลยี ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบภาพและเสียงของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top