วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโยโลยี ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top