แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 320
เลขที่หนังสือ: 
กค 0405.4/ว 417 ลว 17/09/2561
ลงวันที่: 
08 ต.ค. 2018
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top