มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างกำจัดของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top