ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top