ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 พร้อมปูแอลฟัลท์คอนกรีตโดยรอบสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top