ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top