ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาลีใต้ ของโครงการอบรมหลักสตรผู้นำเศรษฐกิจดิจิตอล รุ่น ที่ 2 Digital CEO

Go to top