ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบสารสนเทศ (ห้อง SEVER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top