ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร

Go to top