ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการโครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพสู่ SME (Micro to be SMEs) อำเภอบ้านธิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Go to top