ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top