ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 22. ชุดวิเคราะห์โครงสร้างภายในเซลล์ระดับนาโนเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

Go to top