แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

เลขที่กองคลัง: 
ศธ 6592(3)/ 6619 ลว 9/04/2562
เลขที่หนังสือ: 
กค 0402.5/ว 24 ลว 21/03/2562
ลงวันที่: 
22 พ.ย. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top