แนวปฏิบัติในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดชื้อจัดจ้าง หรือการกำหนดขอบเขตของงาน TOR และการจัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของงานในลักษณะจัดชื้อจัดจ้างพัสดุพร้อมติดตั้ง

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)
เลขที่หนังสือ: 
ว 1534
ลงวันที่: 
25 ต.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top