ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 323
เลขที่หนังสือ: 
กค 0408.2/ว 121 ลว 15/10/2562
ลงวันที่: 
25 พ.ย. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top