แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 327
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลว 30/10/2562
ลงวันที่: 
25 พ.ย. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top