แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 326
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ) 0405.4/ว 520 ลว 29/10/2562
ลงวันที่: 
25 พ.ย. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top