การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีฯ

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 325
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ) 0405.4/ว 513 ลว 24/10/2562
ลงวันที่: 
25 พ.ย. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top