แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 333
เลขที่หนังสือ: 
กค 0415.2/52244 ลว 14/11/2562
ลงวันที่: 
03 ธ.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top