ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 334
เลขที่หนังสือ: 
กค 0408.2/ว 540 ลว 14/12/2562
ลงวันที่: 
03 ธ.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top