ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

เลขที่กองคลัง: 
ว 339
เลขที่หนังสือ: 
กค 0402.3/ว 551 ลว 21/11/2562
ลงวันที่: 
16 ธ.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top