การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ)0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม. 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 340
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวจ) 0405.4/ว 552 ลว 22/11/2562
ลงวันที่: 
16 ธ.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top