ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 348
เลขที่หนังสือ: 
กค 0416.2/ว 531 ลว 12/12/2562
ลงวันที่: 
20 ธ.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top