การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เลขที่กองคลัง: 
อว 8392(3)/17520 ลว 23/10/2562
เลขที่หนังสือ: 
กค 0402.5/ว 94 ลว 29/08/2562
ลงวันที่: 
25 ธ.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top