แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
อว 0892(3)/17525 ลว 23/09/2562
เลขที่หนังสือ: 
กค 0410.2/ว 92 ลว 26/08/2562
ลงวันที่: 
25 ธ.ค. 2019
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top